-->

En Yeniler

Gayrıyı Terk Et Aşka Uy!

Muzaffer Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki : 
Ey âşık-ı sâdık!
Bilmiş ol ki, sevdiğinde Hakk'ı görebiliyorsan, şirkden kurtulursun. Yok, aşkı ikiye ayırırsan, el-'ıyâzübillah, şirkde kalırsın zîrâ  Allah aşkı, aslâ iştirâk kabûl etmez ve aynı kalbde hem Hâlık'ın hem mahlûkun aşkları aslâ cem' olmaz. Malını ve evlâdını kendine muzâf kılarsan, bir musîbet onları Hakk'a izâfe eder. Eğer herşeyi Hakk'dan bilirsen, müjdeler ve beşaretler olsun, ne mutlu sana!
Herşey O'dur. Aşk O'dur. Âşık O'dur. Ma'şûk O'dur. Mahbûb O'dur. Matlûb O'dur. Maksûd O'dur. O'ndan gayrı bir nesne yokdur. Gören O, görünen O, özün O, sözün O, hep O, hep O'ndan.
Nice Hakk âşıkları, aşk yolunda boyunlarını verdiler, cânlarını verdiler de cânâna vardılar, cânân ile cümbüş etdiler. Hazret-i İbrâhîm aleyhisselam, ma'şûkuna karşı uyuduğu için oğlunu kesmekle emrolunmadı mı? Allahu teâlâ'ya âşık olanlar belâlara hazır ve hazırlıklı bulunmalıdırlar. O aşk, öyle bir belâdır ki, belâlar içinde zevk u safâdır. İbrahim aleyhisselam, Allahu teâlâ'ya âşık olduğundan ateşe atıldı ama Nemrûd'un nârı O'na nûr oluverdi. Onun içindir ki, Hakk için nâra düşenler, Hakk'a dost ve halîl olmuşlardır.
Eğer âşık isen yâre 
Sakın aldanma ağyâre
Düş İbrâhîm gibi nâre 
Bu gülşende yanâr olmaz
Öyle ise, gayrıyı terk et, aşka uy! Gayrıdan gönlünü çevir, aşkı bütün benliğinde duy! Aşkı, kendine rehber, vücûd iklîmine önder et ki, ma'şûk-i hakîkîye eresin, zât cennetine giresin,  dost cemâlini göresin, vuslat gülzârının güllerini deresin. Âşık, aşk yolunda cânını feda eder de cânânı bulur. Gelmiş, geçmiş ve aşk şarâbından içmiş bütün velîler, aşk yolunda cânlarını cânâna fedâ etmişlerdir. 
Hallâc-ı Mansûr'un başından geçenleri duymadın mı? Aşk yolunda, katlolunduğunu ve vücûdunun yakılarak küllerinin Dicle'ye savrulduğunu hiç okumadın mı? Vücûdunun her zerresinin bir âşıka isâbet ettiğini ve onları da aynı aşk ateşiyle yakıp tutuşturduğunu sana bir anlatan olmadı mı?
Ey gönül gel gayrıdan geç aşka eyle iktidâ
Zümre-i ehl-i hakîkat anı kılmış muktedâ
Cümle mevcûdât u ma'lûmâta aşk akdem dürür
Zîrâ aşkın evveline bulmadılar ibtidâ
Hem dahî cümle fenâ buldukda aşk bâkî kalır
Bu sebebden dediler kim aşka yokdur intihâ
Dilerim senden Hudâyâ eyle tevfîkin refîk
Bir nefes gönlüm senin aşkından etmegil cüdâ
Mâsivâ-yı aşkının sevdâsını gönlümden al
Aşkını eyle iki âlemde bana âşinâ
Aşk ile tamuda olmak cennetidir âşıkın
Lîk cennetde olursa tamudur aşkın ana
Ey Niyâzî mürşid istersen bu yolda aşka uy
Enbiyâ vü evliyâya aşk olupdur rehnümâ

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü