-->

En Yeniler

Ey Susuz Çöllerde Yollarını Şaşıranlar!


NUTK-İ ŞERÎF
ve
ÎZÂHI

Eyyühe'l-hâyimûn fi'l-felevât
İrhalû câvizû 'ani'l-kubbât

Ey susuz çöllerde yollarını şaşıranlar! Yola koyulun ve kubbelerin ötesine geçin.

Şâhidû ba'dehâ cemâle habîb
Fe huzû min atâyihî sadakât

Sonra yârin cemâlini seyredin ve O'nun ihsânından nasîbinizi alın.

Veh've yed'û bi-vaslıhî ebedâ
Kad teneffertüm 'anhü bi'l-gafelât

Zîrâ O, sizi dâimâ vuslatına çağırır fakat siz gafletiniz yüzünden O'ndan hep kaçarsınız.

Mâni' olur şühûd-i Hakk'a hevâ
Anı terk eyleyen bulur derecât

Nefs ve hevâ, Hakk'a perdedir. Hakk'a yaklaşmak için bu perdeyi mutlakâ kaldırmak lâzımdır.

Pâk kıl kalbini hevâcisden
Hall ola tâ ki sana bu şübühât

Kalbini bütün kötü sıfatlardan temizle zîrâ îmânı yakîne getirmenin şartı budur.

Uyma şeytân u şehvete zinhâr
Sâlikin yolunu urur şehevât

Sâlikin yolunu kesen iki eşkiyâ vardır. Bunlardan biri şeytan diğeri ise nefsidir. Şeytâna ve nefsine tâbî olan sâlik ma'nen ilerleyemez.

Hurrem ân kes ki u rehâ yâbed
N'efkened hîş râ bedîn vartat

Bu tehlikelere düşmeyenler, bu vartalardan kurtulanlar seâdete ermişdir.

Çemen-i cânına sehâb-ı kerem
Dâimâ yağdıra anın katarât

Nefsiyle mücâdele ederek onu mahkûmiyyeti altına alanlar, yani nefsiyle cihâd ederek onun canına okuyanlar, Cenâb-ı Hakk'ın kerem bulutlarından indirdiği nâ-mütenâhî yağmur damlalarıyla bambaşka bir câna kavuşurlar, ebedi bir hayât bulurlar.

Seyl-i cezbe vücûdu ravzasına
Aka kalbinde komaya keserât

Hakk yolunda nefsleriyle cihâd edenlere Cenâb-ı Hakk'ın cezbe seli yetişir ve bu sel onların kalblerinden mâsivâyı siler süpürür.

Zevk ile bâğ-ı vahdete gire ol
Yiye andan lezâiz semerât

Hakk'dan gayrı ne varsa kalbinde silinen sâlik, vahdet bağına girmişdir. O bağda onu bekleyen pek lezzetli meyveler vardır. Artık sâlik için safâ vakti gelmişdir.

Bînî-i cânına nesîm-i hüdâ
Râyiha-i Hakk'dan irgüre nefehât

Vahdet bağına girenler, hidâyet rüzgarının Hakk'dan getirdiği nice râyihalarla mest olurlar.

Bi'şneved gûş-i nidâ-yı elest
Bi-reved hûş-i û bedîn nağamât

Vahdet bağına girenlerin elest hitâbının nağmelerini duymaya başlarlar, bu nağmelerle mest ü hayrân olurlar.

Dân ki ashâb-ı ten ez în kerrend
Ne-şinâsed kelâm-ı Hakk nekebât

Nefsine mağlûb olan ten ehli ise bu ilâhî nağmelerden mahrûmdur. Onlar Hakk'ın kelâmını duyamazlar.

Ey Rusûhî sözün nefâyisinin
Ta'mını tutmayan yiye haserât

Bu güzel sözlerin kıymetini bilmeyenler, bu güzel nasîhatlerden ders almayanlar husrandadır. 

Ne bilir zevkini sözün her har
Ne duyar sûz-i sırrı her haşerât

Nefsine, şehvetine mağlûb olan eşek tabîatlılar, güzel sözden, hikmetden anlamaz! Hevâsının peşinden koşan haşerât tabîatlı kişiler de sırr-ı aşkdan bî-haberdir.

Şeyh İsmâil Ankaravî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü