En Yeniler

Ehl-i Derd-i Nâtüvâna Var mı Sıhhatden Lezîz


NUTK-İ ŞERÎF

Ehl-i derd-i nâtüvâna var mı sıhhatden lezîz
İbtilâ-yı fakr ile muhtâca ni'metden lezîz

Pertev-endâz-ı cemâl-i nûr-i Hakk âyînesi
Dil-rübâ-yı cân ile hem-bezm-i sohbetden lezîz

Bî-kedûret feyz-i sâfî nûr-i bahşâ-yı derûn
Tâ'at-ı Hakk'dır hemîn olmaz ibâdetden lezîz

Dîde-i 'aşkdır gören 'ayn-ı safâ etse cefâ
Rûh-i 'uşşak bulamaz 'aşk ile zilletden lezîz

Firkat-i cânsûz-i hicrân ile mescûn olana
Var mı bî-gam-ı ferahrîz harf-i vuslatdan lezîz

Sadme-i lüccî-i evhâm ile küştî-i dile
Mümkin olmaz sâhil-endaz-ı selâmetden lezîz

Ya'kûb-i cân dîdesini feth için yok çâre-sâz
Yûsuf-i ma'nâ kamîsi ile nisbetden lezîz

Nâr-ı 'aşk ehline vermez zevk u râhat mâsivâ
Lezzet-i nûr-i şühûd her türlü lezzetden lezîz

Mihver-i mîm-i muhabbetdir medâr-ı vasl-ı Hakk
Sâmiyâ olmaz dü 'âlemde muhabbetden lezîz


Şeyh Abdurrahmân Sâmî Saruhânî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü