En Yeniler

Câhınla Sakın Hâlık-ı Âgâhı Unutma


NASÎHAT

Câhınla sakın Hâlık-ı âgâhı unutma
Bağla kemer-i hizmeti Allah'ı unutma
Aldanma şu tahta sonraki çâhı unutma
Ey gâfil uyan rıhlet-i nâgâhı unutma
Yol korkuludur korkusu çok râhı unutma

Şâhân-ı ser-efrâz-ı selâtîn-i seniyye
Binlerle olup hâk ile yeksân seviyye
Ma'lûm u müsellem iken ey dil şu kaziyye
Mağrûr oluben devlet-i dünyâ-yı denîye 
Sakın yitirüp dînini Allah'ı unutma

Dünyâda ne Hüsrev olacaksın ne Ferâmuz
Olsan da bile onlara n'itdi şu vefâsız
Nevbet sana vardıkda geçir cevr ü cefâsız
Güç etme gücün yettiğine hâ gece gündüz
Nâgâh erişen âh-ı sehergâhı unutma

Pür nakş u nigârına gözüm bakma cihânın
Zindân-ı belâya sokar âhir ten ü cânın
Zevkinde bekâ neş'esi yok dâr-ı fenânın
Bir oh demesine bugün aldanma cihânın
Sonunda anın derd ile bin âhı unutma

Dünyâda bugün topladığın yarın olur hiç
Ukbâya müfîd olduğu a'mâli bulup seç
Rabt eyleme kalbin gam-ı dünyâyı bırak geç
Derbendine mevtin yolun uğrar er eğer geç
Ol geçmesi düşvâr güzergâhı unutma

Lutfun bugün olmazsa perîşân u fakîre
Mahşerde cevâbın neden olur Şâh-ı Kebîr'e
Rahm et eline geçdiği ni'metle sagîre
Ey çeşm-i hakâretle bakan merd-i fakîre
Ol fakr ile fahr eden ulu Şâh'ı unutma

Dünyâda misâfir gelenin râhatı yokdur
Endîşe-i râh u hatar u haşyeti çokdur
Her çend ki Es'ad bu gibi korkusu yokdur
Bu dâr-ı fenâ içre hevâ yolları çokdur
Şemsî yürü sen Hakk'a giden râhı unutma

Şemseddîn Sıvâsî Hazretlerinin nutk-i şerîfleri üzerine Erbilli Es'ad Efendi Hazretlerinin tahmîsidir. Kuddise Sırrahume'l-Azîz
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü