En Yeniler

"İslâm'da Aşk Yokdur" Diyenlere Cevaplar

Muzaffer Efendi Hazretleri buyurdular ki :
Cenâb-ı Hakk, Habîbi hakkında "Levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk" yani "Seni yaratmasaydım eflâki yani cihânı yaratmazdım" buyurmakdadır. Yine bir hadîs-i kudsîde, "Ben gizli bir hazîne idim, bana kendimi bildirmek sevdirildi, kâinâtı halkettim" buyurmakdadır. Eğer Kur`ân-ı Kerîm'den âyet isteniyorsa, esteîzübillah, "Kul in küntüm tuhibbûnallahe fettebi'ûnî yuhbibkümüllahü ve yağfirleküm zünûbeküm vallahu gafûrurrahîm" yani "Söyle Habîbim! Eğer beni seviyorlarsa sana tâbi' olsunlar ki ben de onları seveyim" buyurulmakdadır. İşin muhabbetle başladığının delâîl ve berâhini okumuş olduğumuz bu âyetle de zâhirdir. Allah'ın sevgisi olmasaydı, mahlûkatı halketmeyeceğini, ve yine ""Levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk" yani "Seni yaratmasaydım felekiyâtı, mahlûkâtı, dünyâyı, semâvâtı ve ardı yaratmayacakdım" demesi muhabbetin apâşikâr bir burhânı ve delîli ve şâhididir.
 Yâ Resûlallah zuhûrunla zuhûr-i kâinât
Mazharın hüviyyet-i gayb nûruna mir'ât-ı zât
İsm-i a'zam nûr-i akdem sırr-ı sırrullahsın
"Küntü kenz"e gâyet-i âyât kemâlin bî-cihât
Ehl-i hakîkat şöyle haber vermişdir. Allahu Zü'l-Celâl ve Tekaddes Hazretleri bu mahlûkâtı halk edeceği vakit, yani mahlukâtın halk ettirilmesi kendine kendinden sevdirildiği anda, kendi nûrundan bir nûr halkederek, "Kün Muhammedâ" yani "Muhammed ol!" demiş ve halkolunan nûr Cenâb-ı Hakk'ın zâtını tevhîd etmişdir, lâilâheillallah demişdir. Cenâb-ı Hakk da Habîbinin bu tevhîdine mukâbil "Muhammedürresûlullah" diyerek O'nun risâletini tasdîk etmiş ve mühürlemişdir. İslâm'daki aşkı, muhabbeti ve muhabbetin tâmmının Hazret-i Peygamber'de olduğunu şâir şu kelimelerle ne kadar güzel ifâde etmişdir : 
Muhabbetden Muhammed oldu hâsıl
Muhammed'siz muhabbetden ne hâsıl
Bana birisi derse ki, "Senin bu sözün bir kavl-i mücerreddir, isbâtı nedir?" diye sorarsa,  bunun canlı isbâtı gözümün önündedir. Bugüne kadar milyonlarca âşık gelmişdir. Allah'ı seven ve Allah'a âşık olan kutublar, velîler, meşâyih ve ehl-i tarîk zamânımıza kadar gelmişdir. Aynı zamanda avâm-ı nâsdan olan zevât bile, İslâm'ın bir binâsı ve rüknü olan Ka'betullah'ı ve Resûlullah'ın kabrini ziyâret aşkıyla dünyânın her tarafından, her sene, milyonlarca insan, malını, canını, evlâd u 'ayâlini yani herşeyini terkederek Ka'betullah'ı ve Resûlullah'ın kabrini ziyârete gider. Bu da bizim sözümüzün yani İslâm'da aşkın ve muhabbetin olduğunun bir delîlidir. Dünyâ yüzünde, hiçbir dinden, kendi peygamberine bu kadar bağlı olarak, herşeyini bırakarak peygamberini ziyârete giden hiç bir kavim yokdur. 
Cenâb-ı Peygamber'in bir ismi de "Habîbullah"dır yani "Allah'ın sevgilisi"dir. Yine bu hususda Kur`ân'ın ilânı vardır. "Ve men yutı'ırresûle fekad etâ'allah" yani "Benim Resûlüme kim itâat ederse bana itâat etmiş olur" buyurulmakdadır. Bunun ma'nâsı "Benim Resûlümü kim severse beni sevmiş olur" demekdir. "İnnelezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallah" âyeti bunun apâşikâr delîlidir. "Habîbim! Sana bî'at eden bana bî'at etmişdir" buyurulmakdadır.
 Sana hep bendedir cümle halâyık yâ Resûlallah
Kemâlin dört kitâbullahda nâtık yâ Resûlallah
Ehadsin devr-i 'âlemde samedsin sırr-ı Âdem'de
Muahharsın ki nûrun nûr-i sabık yâ Resûlallah
İslâm sôfîlerinin yazdıkları kitaplar ortadadır, meydândadır, isteyen bunları tedkîk edebilir.  Bütün bu eserler, aşkullah ve muhabbetullah ile doludur.
Ashâbdan Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme âşık olanlar vardır. Resûlullah'a âşık olan bu ashâbın vârisleri de günümüze kadar gelmişdir. Bugün milyonlarca insan Muhammed aşkıyla kavrulmakdadır. 
Aşk Allah'ın sıfatlarından bir sıfatdır. Hattâ Hakk'ın kendisine de aşk diyebiliriz. "İslâm'da aşk yok, muhabbet yok" diyenler güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlardır. 
Bunca yapılan câmiler, bunca yapılan mücâdeleler, bunca yapılan beldeler, yapılan imâretler, hastahâneler ve yapılan bunca hayır-hasenât, Allah'a olan aşkın nişânesi değil midir? 
Yine Kur`ân'da "Eşeddü hubben lillah" yani "Allah'ı şiddetle severler" diye Allah'ın ehl-i islâmı medh ü senâ etmesi aşka ve muhabbete bir delîl değil midir?
İslâm'da aşk yalnız kelimeyle değil, ef'âl ile izhâr olunur. Bu aşk yoluna milyonlarca insan kendini fedâ etmemiş midir? Târihler bunu haber vermekde ve ilân etmekdedir. İslâm'da aşk yok diyenler, târihleri okusunlar.
Ben bir müslümânım ve mü'minim, aşkı ve muhabbeti Hazret-i Muhammed'in ta'lîminden aldım, eğer Peygamber bana aşkı sunmasaydı, Allah bana aşkı ihsân etmeseydi, Allah'ı ve Resûlünü nasıl sevebilirdim? Kendimi ortaya koymakdan maksadım, kendime bir pâye vermek değildir. "İslâm'da aşk ve muhabbet yok" diyenlere canlı bir delîl de fakîrdir.
Eğer bir mü'min Allah'ı sevmese, günde beş vakit, herşeyini bırakarak Allah'ın huzûruna çıkarak, Allah'a hesap verir mi? 
Geçenlerde bir mecmuada okudum. Dünyâda en çok hangi isim anılıyor diye istatistik yapmışlar, netîcede ortaya şu çıkmış ki, dünyâda en çok anılan isim Muhammed ismidir. Kişi, sevdiğini çok zikreder. İşte Resûlün sevildiğine ve İslâm'da aşkın olduğuna bu da bir delîldir. 
Hazret-i Muhammed âhirete gideli şunca sene oldu, ezan bir gün susmadı, ne soğuk, ne sıcak, ne harb, ne darb, ne açlık, ne hastalık demedi minârelerde ezân okundu. Bu zevâtın aşkı olmasaydı, en soğuk havalarda bile kalkıp da Hazret-i Peygamber'in ismini anmak için minâreye çıkarmıydı? Helâk olmakdan korkmaz mıydı? Öyleyse Peygamber'e olan muhabbet ve aşk, Allah vergisidir. Bu, İslâm'daki aşkdır. 
Sayılamayacak kadar yapılan bu fedâkârlıklar, Allah aşkından değil midir? Bunu inkâr mı edeceğiz? Allah aşkı ile, sabahlara kadar ağlayan âşıklar vardır. Bu âşıklar gözyaşlarını kimseye göstermek istemezler, bu muhabbet Allah'la benim aramda kalsın isterler.
 Dostlar oldum dîvâne ben 'âşıkım Sübhân'e Mevlâ'ye
'Âlemlere bîgâne ben 'âşıkım Sübhân'e Mevlâ'ye
Cismimi yakdım yakdım 'aşk nişânını takdım
Cândan içeri bakdım ben 'âşıkım Sübhân'e Mevlâ'ye

Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü