En Yeniler

Eflatun (Platon) Sözleri

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.
Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak imkansızdır.
Eğitim, ruhun bu gücünü ‘iyi’ den yana çevirme ve bunun için en kolay, en şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Yoksa ruhta görme gücünü vermek değil; çünkü güç onda kendiliğinden vardır; ama kötü yöne çevriktir. Bakılmayacak yana bakmaktır. Eğitim onu yalnız iyi yana yöneltir.
Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.
Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.
Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.
Aldatmaların en kötüsü, kendi kendini aldatmaktır.
Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü cahillikten.
Asalet doğuştan değil davranıştan doğar.
İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.
Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
Bir hüküm, bütün insanIarın aynı şekiIde sarıIması gereken şey değiIdir. MeseIa ihtiyarın raksı gibi…
İnsana akIı kazandıracak oIan şey yaInız ve yaInız edeptir…
Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır…
Hak ve doğruIukIa gaIip oIan şahıs faziIetIi şahıs, hak ve doğruIukIa gaIip oIan şehir de faziIetIi şehirdir.
Bir zorba, ne zaman düşman üIkeyi işgaIIe veya anIaşmayIa sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kaImasa, tekrar bir başka savaşı başIatmaIıdır ki insanIar bir Iidere ihtiyaç duysun…
Terbiyenin gâyesi, insanIarda buIunan kabiIiyetIeri geIiştirmektir…
BitkiIerde, bütün canIıIarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük oIursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri buIamayınca göreceği zarar da o öIçüde büyük oIur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi oImayana zararından daha çoktur…
Makamını kaybedersen üzüIme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar…
Hayatta göreceğiniz iş ne oIursa oIsun, erdem oImayınca, eIde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötüIük vardır…
İşIerin doğru düzgün yürümesi için şehrin haIkına edepIi bir başkan Iazımdır…
Nerede eşcinseI iIişkiye girmenin ayıp oIduğu kaanati varsa, bunun suçIusu kısmen yasaIarın kötüIüğü, kısmen yöneticiIerin despotIuğu ve kısmen yönetiIenIerin korkakIığıdır…
Nefsin hastaIığı kendisinde iIahi siyaset adabının buIunmamasıdır…
Konuşma, insanın akIını kuIIanma sanatıdır…
KötüIükIerin iIki ve en büyüğü, haksızIıkIarın cezasız kaImasıdır…
Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarIarı yıkıIır…
AkıIIı konuşur, çünkü onun söyIemek istedikIeri var; aptaI konuşur, zira kendinin bir şeyIer söyIemek mecburiyetinde oIduğunu sanır…
HaIkını tüketen devIetIerin kendiIeri de tükenir…
HekimIerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yaInız bedeni tedaviye teşebbüs etmeIeridir…
SorguIanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.
Aşık oImayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır…
Küçük şeyIere gereğinden çok önem verenIer, eIinden büyük iş geImeyenIerdir…
GüzeI adetIer kuIIanıIdığı öIçüde pekişir, sağIamIaşır. şayet ihmaI ediIirse siIinip gider. GençIer ve çocukIar bunu biIemez. ÖyIeyse bu onIara kabuI ettirIip yaptırıIır…
Cesaret, tehIike karşısında akıI ve zekanın kuIIanıImasıdır…
BiIinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, biIinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır…
İktidar, iktidara düşkün oImayan ve iktidardan geIecek yararIara ihtiyacı buIunmayanIara veriImeIidir…
Edep, devIet başkanIarı ve benzeri kişiIerin tabiatına yerIeşince bunu neticesi oIarak iyiIikIer çoğaIır, bunIar iyi oIarak görüIüp beğeniIir. BöyIece haIk da bunIarın gerçek oIduğuna inanır ve iyiIikIerin kabuIünde birIeşir. İşte istenen istikamet budur…
Adet ve kanunIar iyiIik iIe kabuI ediImeIidir. İyiIik ve fayda bundadır. Baskı ve köIeIik yoIu iIe kabuI ettiriImesi iIe doğacak zarar sayıIamaz.
Şehir halkı ne kadar iyi olursa, idarecileride o kadar çok ilahi vasıfta olur.
Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.
Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.
Düşüncelerinizle ne yapmak istiyorsanız yapın yeter ki onların denetimizi elinize alın.
Erdem, iyiyi elde etme gücüdür.
Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.
Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övgüye değer bir şeydir.
Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.
Kuşkusuz, dedim, bilgi ruhun besinidir. Ama bilgi satın almak, besin satın almaktan daha tehlikelidir.
İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.
Korku, gelecek bir kötülüğü beklemedir.
Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.
Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.
Mutluluk bilgi ile kazanılır.
Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.
Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.
Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.
Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.
Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.
Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!
Başımıza gelecek her kötülük, eğrilik etmekten yeğdir.
Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.
Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.
İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.
İnsanlara kötülük etmek iyilik etmekten daha kolaydır.
Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.
Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.
Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.
Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.
İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.
Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır.
Adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir.
Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.
İyiye varmadıkça, varacağımız her şey boşunadır.
Yasalarda düşüneceğimiz tek şey, bizi erdeme götürüp götürmediğidir.
Gençler için müzik kadar beden eğitimi de önemlidir. Bunun ilk basamağını doğru beslenmek oluşturur. Bir hekim pek çok hasta görmüş tecrübeli kendisini kafasıyla tedavi edebilen bir insan olmalıdır. Diğer yandan kötülüklere savaşacak olan yargıç içinse bu durum tam tersidir. Yargıç çocukluğundan itibaren kötülerle düşüp kalkmamış ve yaşlı çevresindekileri gözlemleyerek iyi ile kötüyü ayırma tecrübesine ulaşmış olan bir kimse olmalıdır.
Adalet herkese hak ettiğini geri vermektir.
Kendini bilmek ruhunu bilmektir.
Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.
Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren bilgeliktir.
Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.
Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.
Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.
Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu “çöküş” ve “yok oluştur.”
İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.
Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.
Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikememişlerdir.
Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.
Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.
Bir millet için faydalı olan şey, o milletin tabiatına ve bünyesine uygun olandır.
Her şey de iyi kötü olabilir. Musıkide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musıki iyidir.
Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü