En Yeniler

Cenap Şahabettin Sözleri

Kusurumuz ne kadar çoksa,o kadar kusur ararız.
FenaIığımızı kendimiz suistimâI ederiz; iyiIiğimizi başkaIarı suistimâI ederIer.
Karga,adını değiştirse de, sesinden tanınır..
OnurIu ve gururIu insanIar, küçük düşmemek ve küçüImemek için, her adımIarını dikkatIi atmaIıdırIar.
Havasi (üstün) kimseler beğendikçe alkışlar; avam alkışladıkça beğenir.
Sırasında okşayan el kadar, sırasında döven el de öğülmeye layıktır.
Ancak, yetenekli ve dahi olanlar zirveyi yakalayabilirler
Hürriyeti suistimal eden ona layık olmadığını itiraf ediyor demektir.
Mürebbi yüz vermeksizin mükâfat ve kalp kırmaksızın mücazaat etmeli.
Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.
Dinsiz vardır ki isyanının nedenIeri bir mabed teşkiI eder.
Doğruyu söylemek değil anlatmak güç imiş.
KaIp söze başIayınca akıI sağır oIur.
SöyIenmemiş fikir yoktur,diyorIar. Bu söz doğru ise biIe bundan sonra bütün insanIar susacak değiI.
Midemiz için Iokma ne ise, dimağımız için de fikir odur. Hepsi besIeyemez, bir kısmı sıhhate dokunur, bir kısmı da zehirIer.
Zeki adam kitaptan bir hayat hissesi ve hayattan bir kitap hissesi aIır.
Eski zamanın sağIam müsIümanIarı ”Başımız şeriata bağIı” diyenIerdi.Şimdi sağIam kanunIarda ”Başımız geIişmeye bağIı” diyenIerdir..
Her yük omuzdan indiriIebiIir, seneIerin yükIettiği yaş yükü müstesna!
Gündüz kandiIini hazırIamayan, gece karanIığa razı demektir..
Köpeğe gem vurma, kendini at sanır.
Rütbe aIdıkça kibirIenenIer, yangın kuIesine çıkınca dürbün oIdum zannedenIerdir.
Köhne fikirIer pasIanmış çiviIere benzer; söküp atmak çok zordur.
DuyguIarımızIa hareket ettiğimiz vakit, akIımızı geri pIana iteriz..
Günde bin doğru fikir göğsümüze çarparda birine oIsun yüreğimizi açtığımız nadirdir..
Ancak cüceIerdir ki küçüIdükIerini hissetmezIer.
İnşaIIah eken, maşaIIah biçer…
Dişime geIen, işime geIir. İşte ekseriyetin düsturu.
Aşk yoIunun garip yokuşIarı ve inişIeri vardır.Çıkarken baş döner,inerken gönüI buIanır..
İnsanın şansının kendisine yardımcı oIması için insanın kendisinin de biraz çaba göstermesi gerekmektedir..
İyiIiği yaInız iyiIer anIar, fenaIığı herkes…
Boş mide haykırır, derIer. Biz de iIâve edeIim: DoIu ağızIarın sesi çıkmaz.
Bazı adamIar başkasının hürriyetine engeI oImadıkça kendiIerini hür hissetmezIer.
ArzuIarın,kuvvetinin yetişebiI eceği yeri gösterir; hayaIIerin ise, zaafının yetiştiği yeri..
İnsana en güzeI sıfatı ‘fani’ diyen vermiştir.
GüzeI fikir ihtiyarIamaz. İhtiyarIamadığı için, öImez de. Örneğin bir MevIâna, bir Yu­nus dünya durdukça insanIar tarafından hatırIanmayacakIar mı?
İnsanIarı en çok sevenIer, hiç şüphem yok ki yamyamIardır.
Kendini pek çok seven, pek az sevdirir.
YoksuIIuğun oIduğu yerde; namus, şeref, onur, erdem fazIa barınamaz. YokIuk, mertIiği bozar.
Hiç kimseye benzememek isteyen, bir karikatüre benzer.
EIinden geIeni yapmadığın müddetçe umduğunu buIamadığın­dan şikayette haksızsın.Her ne iş oIursa oIsun, insan eIinden geIeni yapacak;sonra neticesini bekIeyecektir..
YoksuI, çaresiz ve imkânsız oIduğu; zengin ise karnı tok, sırIı pek oIduğu için gerek duymadığından, her ikisi de, iyi ve güzeI duyguIar ortaya koyamazIar.
Fikir bazen mantığın diIemediğini söyIer;fakat kaIp mantığa daima kendi istediğini söyIetir..
PahaIı başka, kıymetIi başkadır.
Çenesi düşmedikçe ihtiyarIar az söyIerIer. Zira hayat onIara sözün faydasızIığını öğretmiştir.
Hüküm, hükümdarın da oIsa hak teb’anındtr, çünkü hükümdar her hakkını teb’anın kuvvetinden aIır.” HaIkın vicdanı iIe hak ve isteğine bağIı oIan yöneticiIer, ko­Iay koIay yıkıImazIar.
Hakiki hürriyet, yüksek fikirIere esarettir.
AInını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağIam basarsın.
Bir şeyi verirken, eI iIe gönüI birbiri iIe uyum içerisinde değiIse, veriIen şeyin hiçbir kıymeti kaImaz.
Bir kitap iImi var birde hayat iImi,oIgun insan heraIde ikisinede vakıf oIan oIuyor.
Vesaire sözünü pek severim zihnimin ayıbını örttüğü için.
Hiçbir hükümet ya da devIet, haIkını başı boş bırakmaz. Ancak, kendine güvenen ve akıIIı yönetimIer, bunu fazIa hissettirmezIer.
Akarsu, ne güzeI hayat dersidir: Küçük engeIIerin üzerinde köpürür; büyükIerin yanından sessizce geçiverir.
Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.
Fırtına gecelerinde nakış işlenmez.
Fırtına, denizde bir kuvvet eseri, insanda aksine bir zaaf eseridir.
Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar.
XIV. Louis:”Devlet benim” dermiş.Diyebilsek hangimiz demezdik?
Aşkın en tatlı parçaları başındaki ümit ve sonundaki hatıradır..
Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş.
Aşık sevdiğine bakar, fakat.. görmez.
Güzel kelebek isteyen, çirkin tırtılı ezmemeli.
Gölgede yaşayanlar, güneşi göremezler.
Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız.
Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.
Olağanüstü dönemlerde, bir şeyin hakkı ile yapılıp yapılma-dığı aranmaz Örneğin, deprem olmuş, ekmekler iyi kızarmamış, kimse neden bu ekmek böyle olmuş diyemez Ancak, ortalık süt liman ve her şey yerli yerinde ise, o zaman yapılan her işin hakkı ve kuralı ile yapılmasını istemek herkesin hakkıdır
Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.
Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider.
Bir hastalığı, çeken hasta da bilir, tedavi eden hekim de… Fakat, aralarında ne büyük fark var!
Tevazu yaşmağa benzer: Örterek güzelleştirir
Yer yaşlandıkça dertleri artıyor,insan gibi..
Biz bi adamı biraz alkışlamassak unuturuz.Hafızamız avuçlarımızdadır.
Açıkgözlülük, sırasında göz yummayı bilmektir.
Çok sakladığımız yemek ekşimek suretiyle bizden intikam alır.
En acınacak mahluk, kaplumbağalarla beraber yürümeye mecbur küheylandır.
Okul arkadaşları tesbih taneleri gibidir; Tahsil biter, iplik kopar, herbiri bir tarafa dağılır.
Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir.
İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler, itiraz edemezler.
Şüphe yolu inkara açılır..Yarabbi iman ne buyuk kuvvet istiyor..!
Çoğunluğun yaşam ilkesi, çıkarına gelen şeylere evet demek­tir. Varsın, başkasına ne olursa olsun.
İlim yalnız zekayı değil, ahmaklığı da arttırır.
Hayat, ruhun gizli kapısıdır. Çoğu kez kötü fikirler oradan girer.
İftirak, her şiir-i muhabbetin son mısraıdır.
Yoksulluk rüzgârı her tozdan evvel fazileti süpürür.
Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.
İyilik kuvvetin eserlerinden biridir.Hiçbir zayıf devamlı iyi olamaz.
İpeği yapan böcek değilde,giyen kadın gururlanır..
Hakikat güneşini örten bulutların en kesifi menfaattir.
Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür.
İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir.
Yeni fikirler uzun ömürlü olabilmek için çok yaşamış hakikatlere istinat etmelidir.
Elinden geleni yapmadığın müddetçe umduğunu bulamadığın-dan şikayette haksızsın. Her ne iş olursa olsun, insan elinden geleni yapacak; sonra neticesini bekleyecektir.
İnsanların kavrayışları, bilinç düzeyleri ile bağlantılıdır. Bi­linçli insan, güzel bir şeyin farkına varır, hoşuna gider, hoşuna gittiği için de bunu çeşitli yollarla belli eder. Ancak, bilinçsiz İn­sanlar önce alkışlar; sonra da alkışladığı için hoşuna gittiğini zan­neder.
Ehliyetin kuvvetli bacaktan vardır, emin adımlarla yürür Fakat ancak dahiliktir ki kanatlıdır ve uçabilir
Büyük kalpler, büyük binalar gibidir; daima kendilerini gösterirler.
Kötü yanlarımızı kendimiz; iyi yanlarımızı da başkaları, S kendi çıkarları için kullanırlar.
Küçük kapılardan girmeye kendini mecbur bilenler, eğilirler.
Saadet dağlar gibidir;ses verir ama kımıldamaz, bekler ki sen ona gidesin.
Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz!
Bazılarını rütbe ve nişan yükseltir; bazıları da rütbe ve nişanı alçaltır.
İstibdad her tembel milletin kürek cezasıdır.
Hepimiz ölümün nişanlısıyız.
İnsan yükseğe çıktıkça, pantolonundaki yamanın görünme ihtimali artar.
Karnı açlardan ziyade, kalbi açlara acırım.
Layık olmadıkları halde, çeşitli makam (mevki ve koltukları) işgal edenler yüzünden, ne yazık ki, o makamlar aşağı seviyeye düşer.
Gençlik çabuk geçer derler, maalesef ihtiyarlık da öyle…
Hakikati güneşe benzetirler; doğrudur Gözlerimizi yaralar korkusu ile çoğuna bakamayız
Halkı yönetme hususunda gençlik yaş değil baş meselesidir.
Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlanır; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.
Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz.
Fikren emir olamazsan esir olursun İkisinin ortası yoktur
Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir.
Talih bile deve gibidir; önüne bir eşek düşmedikçe istediğiniz tarafa yürümez.
Şahsi çıkarlar, gerçeklerin görülmesinin Önünde öyle bir bu-lut kümesi oluşturur kî, gerçek bir türlü görülmez
Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır.
Aşıkların en kanaatkarı bile sevdiğinden ziyade sevilmek ister.
Dimağların da oburu vardır; pek çok yer, pek az hazmeder.
İnsanlar yalanla avutanı, gerçekle korkutana tercih ediyorlar.
Bazı insanlar, birlikte düşmek için birbirine tutunurlar.
Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer. Alışık olmayanları ürkütür.
Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.
Hayat bir kumardır, kazanmak için maharet kadar da iyi zar lazımdır.
Mütevazi dediğimizin çoğu gururlarını göstermekten korkanlardır.
Sürüden ayrılanı sürü sevmez
Güzel bir eskiyi, güzel bir yeni yap, bence dahisin.
Seçkinler, beğendikçe alkışlar; halk ise alkışladıkça beğenir.
Vicdan yalan söylemez ama sık sık yanılır ve yanıltır.
Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyade gürültü çıkarırlar.
Kavak ağacını beğenen ve seven çok az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.
Dini yaşatan bilhassa ölümdür.Ölüme çare yok ise din de ölmez.
Güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur.
En vefakar dostumuz gölgemizdir; O da yoldaşlık etmek için güneşli havatı bekler.
Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür.
Haykıran sükutlar vardır ki, ancak Allah işitir.
İnananlar kadar inanmayanlarda bir şeye hizmet ederler.asıl düşman kayıtsızlardır.
Her mahpusa acırım, fakat batıl fikirler içinde kapalı kalanlara daha çok.
Herşeye gülmek deliliktir.Hiç gülmemekse akılsızlıktır.
Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
3. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Güzel Sözler

Tümü

Anlamlı SözlerTümü

Aşk SözleriTümü